Sunday, February 26, 2012

Ashraf Jahangir

Ashraf Jahangir - Dubai
Ashraf Jahangir - the genius!

Ibrahimi restaurant - Dubai

Syed Sohail Akhter, Ali Hameed, Shahzad & Ashraf Jahangir @ Ibrahimi restaurant - Dubai